Projekt »COVID-19 – Psihosocialna pomoč in svetovanje ter pravno socialni servis za ranljive skupine na Primorskem področju« je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje projekta. Skupna vrednost za izvajanje sofinanciranje projekta znaša 130.200,00€. Na projektu je zaposlena koordinatorica in dve sodelavki na projektu, ki so strokovno usposobljene na svojem področju. Aktivnosti bodo izvajali tudi zunanji sodelavci.

Projekt je namenjen žrtvam nasilja, starostnikom in osebami s težavami v duševnem zdravju, ki se ne zmorejo uspešno vključevati v socialno okolje in posledično povečane brezposelnosti ter zdrsa v revščino.

PSIHOSOCIALNA POMOČ zajema individualne pogovore, skupine za osebno rast in skupine za samopomoč, uporaba tehnike sproščanja za premagovanje stresa, tesnobe, strahu, uvedba telefonskih številk za razbremenilne razgovore, postavitev varnih točk za prijavo nasilja v družini, spletna svetovalnica preko video aplikacije

PRAVNA SOCIALNA POMOČ zajema izpolnjevanje vseh vrst obrazcev na področju socialnih zadev, sestavljanje enostavnih pisanj, iskanje pomoči na drugih institucijah, izpolnitev obrazcev pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, začetni pravni nasveti, organizacija preventivnega socialnega dela, sestavljanje vlog, pogodb, prošenj za zaposlitev ipd.

Specifični cilji prednostne naložbe so aktivnosti , kot so individualno svetovalno delo, skupinsko delo z uporabniki, posledično povečanje možnosti lastnega upravljanja s svojim življenjem. V nadaljevanju učenje različnih tehnik socialnih veščin, s katerimi si bodo uporabniki povečali samopodobo in samozavest. Premagovanje napačnih vzorcev vedenja in učenje tehnik, ki jim bodo zagotavljali kvalitetnejši pristop k reševanju njihovih težav. Pomagali jim bomo pri določanju realnih ciljev, katere zmorejo dosegati. S pridobljenimi znanji in veščinami bodo uporabniki lažje upravljali s svojim življenjem in se s tem posledično odrinili iz roba revščine. Opolnomočenje oseb in spodbujanje socialne vključenosti. 

Z navedenimi aktivnosti, v katere sodi tudi Varna točka za prijavo nasilja v družini, bomo opolnomočili žrtve nasilja v družini. Varne točke bomo postavili na celotnem Primorskem.

Z izdanimi letaki in zgibanko Varna točka, bomo ozaveščali in informirali javnost o oblikah nasilja v družini in ji omogočili dodatno možnost za prijavo nasilja v družini.

Projekt financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, 9.1.3 specifičnega cilja “Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju”. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si)

logo_mddsz-slo-color-v2.pnglogo_mddsz-slo-color-z.pngsgls_logo_ekp_socialni_sklad-z.png