program

 

Namen programa je zagotavljati uporabnikom, ki so uspešno zaključili program socialne rehabilitacije  zaradi zasvojenosti z alkoholom, možnost podaljšanega bivanja v skupnosti oz. samostojnih enotah,  zagotavljati pogoje za dolgotrajno spremljanje in strokovno podporo pri  vzdrževanju abstinence, utrjevanju zdravih vedenjskih vzorcev, širjenju socialne mreže ter omogočati večjo integracijo uporabnikov  v družbo in širšo skupnost.

Prek programa MOST utrjujemo  in širimo socialno mrežo uporabnikov, poglabljamo uvid v lastno problematiko uporabnikov, ozaveščamo destruktivne vedenjske vzorce, povečujemo sposobnost prevzemanja odgovornosti, uresničujemo individualne cilje uporabnikov, izboljšujemo družinske odnose ter njihov socialno-ekonomski status ipd.

Pri tem se poslužujemo individualnega dela v smislu svetovanja in individualnih ter po potrebi tudi družinskih, partnerskih pogovorov, skupinskega dela, zagovorništva ter tudi drugih metod soc. dela.